You are currently viewing Kolejne zmiany – kody GTU

Od 1 października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani do  składania jednolitego pliku kontrolnego w nowej formule. Na obecny JPK_V7M/JPK_V7K składają się poprzednie JPK_VAT oraz deklaracja podatkowa VAT-7. W ramach tej zmiany doszedł podatnikom także obowiązek stosowania oznaczeń kodami GTU do niektórych dokumentów i transakcji oraz dostaw niektórych towarów i usług (wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług).

Kody GTU stosowane do towarów i usług

GTU_01: Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02: Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.

GTU_03: Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych, zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04: Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05: Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU_06: Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07: Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08: Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU_09: Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

GTU_10: Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11: Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12: Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13: Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Oznaczenia dotyczące dokumentów sprzedaży

RO: Dokument zbiorczy – sprzedaż z kas rejestrujących
WEW: Dokument wewnętrzny
FP: Faktura do paragonu

Oznaczenia dotyczące transakcji

SW: Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
EE: Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
TP: Transakcje między podmiotami powiązanymi
TT_WNT: Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej – WNT
TT_D: Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej – dostawa
MR_T: Marża – usługi turystyki
MR_UZ: Marża – towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
I_42: Import towarów w procedurze celnej 42
I_63: Import towarów w procedurze celnej 63
B_SPV: Transakcje związane ze stosowaniem bonów – art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA: Transakcje związane ze stosowaniem bonów – art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA: Transakcje związane ze stosowaniem bonów – art. 8b ust. 2 ustawy
MPP: Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Oznaczenia dotyczące dokumentów zakupu

MPP: Mechanizm podzielonej płatności
VAT RR: Faktura VAT RR
WEW: Dokument wewnętrzny
MK: Faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową
IMP: Import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy

Należy zwrócić uwagę, że każdy błąd oznaczenia w pliku JPK_V może skutkować karą grzywny. Mówi się także, że za błąd uważa się też oznaczenie towaru/usługi kodem GTU, gdy nie ma takiego obowiązku.