• Post category:Aktualności
You are currently viewing Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku – ile wyniesie?

Małymi krokami zbliżamy się do końca bieżącego roku, co oznacza, że idzie nowe! Nowy rok, a więc i nowe stawki płacy minimalnej, o których dziś opowiemy.

Z roku na rok wartość minimalnego wynagrodzenia wzrasta. Od 2000 roku, gdzie wartość minimalnego wynagrodzenia wynosiła zaledwie 700 złotych widać znaczącą zmianę dla pracowników. W bieżącym roku płaca wzrosła o 5% w porównaniu z rokiem 2017.

W nowym roku 2019 płaca minimalna wyniesie 2250 zł brutto , czyli około 1634 zł netto. Kwota brutto wzrośnie o 150 zł, a wynagrodzenie, które otrzyma pracownik o 104 zł, co oznacza ogólny wzrost na poziomie 7,15 %.

W odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej , która w bieżącym roku wynosi 13,70 zł zarządzono wzrost o 1 zł i w 2019 roku wyniesie 14,70 zł.

Powyższe informacje znajdziemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 poz 1794).

„Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2019 r.]
Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.

§ 2. [Minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2019 r.]
Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.

§ 3. [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”

Co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jest to jednak minimum, które pracodawca musi spełnić, więc wynagrodzenie może być wyższe. Natomiast minimalną stawkę godzinową należy stosować w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami albo osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej – przyjmujących zlecenia lub świadczących usługi na podstawie umów zlecenie, na rzecz przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę –w tym także jej skala – ważna jest nie tylko dla kilku milionów Polaków, którzy otrzymują najniższą płacę lub wynagradzani są przez zleceniodawców według minimalnej stawki godzinowej, ale także minimalne wynagrodzenie w polskim prawie pracy odgrywa bardzo ważną rolę w parametryzacji różnych świadczeń, odszkodowań, a nawet kar. Im wyższe wynagrodzenie minimalne tym wyższy będzie dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za gotowość do pracy i przestój, odszkodowanie za mobbing, odprawa przy zwolnieniach grupowych czy minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.