You are currently viewing Odwrotne obciążenie – co to jest i na czym polega ?

Odwrotne obciążenie jest to forma rozliczenia podatku od dostawy towarów i usług, która opiera się na jasno określonych zasadach i regułach
i dotyczy bardzo określonych sytuacji i okoliczności.
Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie tylko w odniesieniu do rozliczenia podatku VAT od niektórych towarów lub usług wymienionych w załącznikach nr 11 i 14 do ustawy o VAT. Polega on na tym, że w przypadku sprzedaży towarów i usług wymienionych poniżej, to nabywca tych towarów rozlicza podatek VAT, a sprzedawca wystawia fakturę bez podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Kiedy dochodzi do sytuacji, w której nabywca rozlicza podatek VAT?

Sprzedaż, dla której zaistnieje odwrotne obciążenie musi nastąpić w okolicznościach określonych w ustawie, a mianowicie:

  •  sprzedawca jest podatnikiem, czyli prowadzi działalność gospodarczą lub jest spółką osobową bądź prawa handlowego i jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem podatku VAT.
  • nabywca prowadzi działalność w formie osoby fizycznej, spółki osobowej lub spółki prawa handlowego i jednocześnie jest czynnym podatnikiem VAT,
  • towary lub usługi będące przedmiotem danej sprzedaży nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT co oznacza, że nie zostały nabyte na działalność zwolnioną z VAT oraz przysługiwało nabywcy od zakupu tych towarów lub usług prawo do odliczenia podatku VAT.

Które towary i usługi są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia ?

TOWARY

USŁUGI

Wyroby stalowe

Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków

Złoto nieobrobione i inwestycyjne

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic, mostów, tuneli,
kolei podziemnych

Platyna

Roboty ogólnobudowlane związanych z budową rurociągów, sieci rozdzielczych, linii
wodociągowych

Metale nieszlachetne

Roboty ogólnobudowlane związane z budową oczyszczalni ścieków, studni, ścieków
wodnych

Srebro, aluminium

Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii energetycznych, telekomunikacyjnych

Ołów, cynk, cyna

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

Miedź i wyroby z miedzi

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nadbrzeży, portów, tam, śluz, obiektów
produkcyjnych i górniczych, stadionów i boisk sportowych

Pozostałe metale

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej jak
i ich rozbiórką i burzeniem

Procesory

Roboty ziemne związane z przygotowaniem terenów pod budowę, w tym wiercenia i wykopy
geologiczno – inżynierskie

Laptopy, tablety, telefony

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę w tym wiercenia geologiczne

Inne urządzenia przenośne

Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych

Konsole do gier

Roboty związane z zakładaniem izolacji, ogrodzeń

Biżuteria i wyroby jubilerskie

Roboty tynkarskie, instalacji stolarki budowlanej, malarskie, szklarskie,
betoniarskie, związane z fundamentowaniem

Wraki inne niż statki

Roboty związane z wykładaniem posadzek, podłóg, ścian

Odpady

Roboty związane z wykonaniem elementów dekoracyjnych, robót wykończeniowych

Surowce wtórne z : metalu, szkła, papiery, tektury, tworzyw sztucznych, gumy

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachowych, stalowych, konstrukcji z cegieł
i kamienia, konstrukcji z elementów prefabrykowanych, rusztowań wraz z
demontażem

 

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych, specjalistycznych robót budowlanych,
gdzie indziej nieklasyfikowanych

 

Kiedy nie należy stosować odwrotnego obciążenia?

Sytuacja wystąpienia mechanizmu odwrotnego obciążenia, w której to nabywca towarów lub usług (z załączników nr 11 i 14 do ustawy o VAT) rozlicza podatek VAT nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy:

  •  nabywca będzie podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w formie osoby fizycznej, spółki osobowej, spółki prawa handlowego zwolnionym z podatku VAT,
  • nabywca będzie osobą prywatną, nieprowadzącą żadnej działalności gospodarczej,
  • sprzedawca będzie osobą prywatną, nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej,
  • sprzedawca będzie podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w formie osoby fizycznej, spółki osobowej, spółki prawa handlowego zwolnionym z podatku VAT,
  • towary i usługi zostały nabyte na działalność zwolnioną z VAT oraz nie przysługiwało w stosunku do nich prawo do odliczenia podatku VAT przy ich nabyciu.

Każdy podatnik, który jest zobligowany do stosowania odwrotnego obciążenia jest również zobligowany do przekazywania na ten temat informacji do urzędu skarbowego. Informacja powinna zawierać dane, w tym NIP, podatnika składającego deklarację, dane, w tym NIP, podatnika będącego nabywcą oraz łączną wartość towarów lub usług, które zostały objęte odwrotnym obciążeniem. Mechanizm ten powoduje, że płatnikiem podatku VAT jest ostatni konsument nie posiadający prawa do odliczeń tego podatku.