You are currently viewing Prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy w trakcie upałów- warto wiedzieć!

Słońce, wysokie temperatury to wymarzone warunki pogodowe dla osób, które w tym czasie przebywają na wakacyjnym urlopie. Wszyscy ci, którzy są już po lub przed letnią regeneracją, pracują normalnie i mogą odczuwać dyskomfort związany ze słoneczną aurą. Pracownikom przysługują pewne prawa związane z pracą w czasie upałów, a na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia warunków optymalnych.

Upał w pracy należy rozumieć przez temperaturę przekraczającą 25 stopni, przy pracach na zewnątrz i 28 stopni przy pracach w pomieszczeniach. Takie warunki określone są jako uciążliwe.

Art.94 pkt2a Kodeksu Pracy: „(..) pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości.”

W miejscach, gdzie wykonywana jest praca, kluczowy jest właściwy dopływ powietrza. W pomieszczeniach zamkniętych należy pamiętać o wentylacji czy klimatyzacji, a w razie potrzeby również o zamontowaniu rolet czy żaluzji, ograniczających dostęp ciepła słonecznego.

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia nieodpłatnie wody zdatnej do picia w ilości ściśle nieokreślonej, ale pozwalającej wystarczająco zaspokoić pragnienie pracowników.

Osobom pracującym fizycznie na zewnątrz oprócz wody pitnej powinno się zapewnić wodę do mycia – około 90 l na osobę dziennie, przy czym odległość źródła wody od miejsca pracy nie może przekraczać 75 m.

Pracodawca może, z własnej woli, wprowadzić przerwę w pracy bądź zmniejszyć wymiar czasu pracy. W takim przypadku jednak, nie ma on prawa do obniżenia wynagrodzenia pracownikom, ponieważ skrócenie czasu pracy nastąpiło wyłącznie z jego polecenia.

Pracownik zaś powinien wiedzieć, iż ma prawo do przerwania pracy w momencie, gdy jego stan psychofizyczny jest na tyle zły, że dalsza praca mogłaby zagrażać zdrowiu jego samego lub innych pracujących.

Art. 210 §1 Kodeksu Pracy: „W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.”

Zgłoszenie takiej potrzeby pracodawcy, również nie wiąże się dla pracownika z konsekwencjami finansowymi.

Niezależnie od rodzaju podpisanej umowy, zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków należy do obowiązków pracodawcy. Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może zapłacić nawet grzywnę w wysokości 30 000 złotych.