You are currently viewing Split payment – podzielona płatność

Od dnia 1 lipca 2018 roku zaczyna obowiązywać Mechanizm Podzielonej Płatności ( MPP).Co to takiego? W mechanizmie podzielonej płatności, płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłaca nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy ( lub rozlicza w inny sposób np. gotówką), natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, nabywca wpłaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Środki na rachunku VAT przedsiębiorca wykorzysta do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym. Mechanizm może być stosowany wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jest to mikroprzedsiębiorca, mała, średnia, czy duża firma. Występują wyjątki przedstawione poniżej. Z MPP nie mogą skorzystać:

  • konsument (nieprowadzący działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorca, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • przedsiębiorca – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Oznacza to, że przedsiębiorca sam decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy – mechanizm można stosować w sposób wybiórczy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby postanowienia co do płatności w MPP lub bez MPP były regulowane w umowach między nabywcą i dostawcą, gdyż przedsiębiorca może nie wyrazić zgody na zapłatę poprzez mechanizm split payment.

Zapłata przy użyciu MPP będzie opierać się nadal na jednym przelewie do dostawcy za daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności następuje przez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank/SKOK.

W komunikacie przelewu nabywca wskazuje:

  • kwotę podatku VAT (lub część),
  • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • NIP dostawcy.

Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, gdyż na przelewie – tak jak dotychczas – będzie wskazywać rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Z rachunku VAT przedsiębiorca może korzystać w związku z zapłatą:

  • za usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT można opłacić ze środków z rachunku VAT, na rachunek VAT kontrahenta,
  • swoich zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do przedsiębiorcy. Organy podatkowe nie będą dysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT, sprawują jednak nadzór nad ich uwolnieniem. Przedsiębiorca ma zatem dostęp do tych środków i może na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec kontrahentów, a jego płynność finansowa nie jest zagrożona.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pomoże uszczelnić system podatkowy.